ISO 9001:2015

Nguyên Khánh Phát hiện đang áp dụng hệ thống quản lý sản xuất và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Công ty thường xuyên rà xoát lại hệ thống quản lý sản xuất và quản lý chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo thời gian giao hàng đúng hẹn.